PersoneelsVereniging

NXP Nederland

Huishoudelijk reglement

File: Huishoud. Reglement PV

                                                     Goedgekeurd tijdens de ALV  Nijmegen, 22 mei 1997  Versie 1                                                                Bijgewerkt: januari 2001, P.W.Willemsen, secretaris    Versie 2                                                                Bijgewerkt: mei 2023, N. Gijsberts, secretaris               Versie 3

                           

Inhoudsopgave

                                                                               

   1.      Algemene bepalingen                                                   

  2.       Organisatie                                                                    

  3.       Leden                                                                            

  4.       Ere-Leden en Leden van Verdienste                              

  5.       Rechten en plichten van leden                                        

  6.       Verenigingsjaar                                                              

  7.       Aanvang en beëindiging lidmaatschap                           

  8.       Bestuur                                                                           

  9.       Commissies                                                                             

10.       Secties                                                                            

11.       Algemene Ledenvergadering                                       

12.       Stemrecht en besluitvorming                                        

13.       Rekening en verantwoording                                       

14.       Geldmiddelen                                                               

15.       Statutenwijziging                                                          

16.       Tuchtrechtspraak                                                           

17.       Ontbinding en vereffening                                           

18.       Verantwoording uitgaven vereniging                             

19.       Huishoudelijk Reglement Seizoenkaarten                   

            sportactiviteiten                                                                

20.       Teksten Intranet en PV Reductie                                               

21.       Subsidieregeling secties PV                                          

22.       Onvoorziene gevallen                                                    

 

1. Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

PV                   : Personeelsvereniging NXP Nederland

HHR               : Huishoudelijk Reglement

ALV                : Algemene Ledenvergadering

Statuten           : De Statuten van de PV

Bestuur            : Het Bestuur van de PV

DB                  : Dagelijks Bestuur van de PV (voorzitter, secretaris, penningmeester)

Sectie              : Aangesloten vereniging of organisatie

Commissie       : Een tijdelijke of vaste commissie van de PV

2. Organisatie

De vereniging genaamd NXP personeelsvereniging, hierna te noemen “de PV“ is bij notariële akte opgericht op 30 mei 1995 en is gevestigd te Nijmegen.

Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij de notariële akte.

3. Leden

 1. Leden van de PV kunnen zijn medewerkers en gepensioneerden van NXP Semiconductors Nederland en gepensioneerden.
 2. Partners en/of gezinsleden van de leden kunnen in het algemeen deelnemen aan de activiteiten van de PV. Het bestuur is bevoegd af te wijken van bovengenoemde regel.
 3. Donateurs hebben geen stemrecht.
 4. Aangeslotenen zijn zij, die als zodanig door het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering zijn toegelaten, bijvoorbeeld medewerkers die via een ander bedrijf bij NXP zijn gedetacheerd.
 5. Secties hebben geen stemrecht, wel bij secties aangesloten PV-leden.

4. Ere-Leden en Leden van Verdienste

 1. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur met tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen door de ALV als zodanig benoemd.
 2. Een erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste kan worden ingetrokken door de ALV met tenminste tweederde van het aantal ingebrachte geldige stemmen, mits het voorstel daartoe in de agenda van die vergadering was vermeld.

 

5. Rechten en plichten leden

Alle leden als bedoeld in artikel 3 hebben de hierna te benoemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht desgevraagd een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht deel te nemen aan activiteiten, dit op de tijdstippen die door het bestuur van de vereniging zijn bepaald.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is behouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens, wijziging van emailadres en/of mobiel telefoonnummer.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdig betalen van de contributie.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.

6. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

7. Aanvang en beëindiging lidmaatschap

 1. Om lid te worden dient men zich aan te melden via nxpv.eu
 2. Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen moet worden voldaan aan het     gestelde in artikel 4 van de statuten.  
 3. Lidmaatschappen lopen per verenigingsjaar. Voor beëindiging van het lidmaatschap dient men zich uiterlijk vier weken voor het nieuwe verenigingsjaar via nxpv.eu ** af te melden. Of een mail naar personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com,of schriftelijk.

3.1 Van een medewerker die NXP verlaat, wordt het lidmaatschap op 31-12 van het betreffende jaar automatisch beëindigd. Medewerkers die vanwege het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd NXP verlaten, kunnen op eigen verzoek ** als gepensioneerde lid blijven van de PV.                                                                                  

3.2 Medewerkers die kort voor hun pensioengerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, het bedrijf moeten verlaten, kunnen op eigen verzoek ** als gepensioneerde lid blijven van de PV. Minimumleeftijd om voor deze regeling in aanmerking te komen is 60 jaar.  3

3.3 Medewerkers genoemd in artikel 3.2 die lid willen blijven, dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de PV ** en akkoord te gaan met automatisch incasso van de contributie.

4. Beëindiging van het lidmaatschap kan ook geschieden middels royement door het bestuur zoals nader geregeld in artikel 20 van de statuten.

5. Bij overlijden is de mogelijkheid dat het lidmaatschap desgewenst overgaat naar de

      partner**.

 

     **   www.nxpv.eu >> service en contact >> zie button “Wijzigingen van uw gegevens    doorgeven”.

 

8. Bestuur

Het bestuur bestaat tenminste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die door de   Algemene Ledenvergadering worden gekozen.

Zie statuten artikel 8.

 

9. Commissies

 1. Ter uitoefening van bepaalde, tot de activiteiten van de PV behorende taken, kunnen commissies worden ingesteld, waarvan de leden en de voorzitter worden benoemd door het bestuur of de ALV.
 2. Voorts kunnen door het bestuur respectievelijk de ALV ter vervulling van bepaalde opdrachten commissies ad hoc worden benoemd.
 3. De aldus ingestelde commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hen benoemde.
 4. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, met uitzondering van tussentijds bedanken, voor onbepaalde duur of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. De leden van de kascommissie worden daarentegen benoemd voor een periode van 1 jaar.

10. Secties

1.      Secties zijn verenigingen of organisaties die deel uit maken van de PV en als zodanig zijn aangesloten.

 1. Een sectie dient te bestaan uit een sectiebestuur: een voorzitter, secretaris, penningmeester.
 2. De secties hebben een eigen HHR, die ter hand gesteld dient te worden aan de secretaris van de PV.
 3. De secties ontvangen jaarlijks een door het bestuur van de PV bepaalde subsidie mits aan daarvoor aan alle voorwaarden is voldaan (zie artikel 23 HHR).
 4. Secties kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor de organisatie van een jubileumfeest indien de vereniging 12½, 25, 40, 50-jarig bestaat (besloten bestuursvergadering 20 januari 2000) De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het bestuur.

11. Algemene Ledenvergadering (ALV)

Aan de ALV komen alle rechten toe, die niet door de wet of krachtens de statuten aan andere organen zijn toegekend. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV worden gehouden, waarin in elk geval worden behandeld:

 

A: Het verslag van het bestuur omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

B: De rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar.

C: Indien noodzakelijk een bestuursverkiezing.

 1. Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dat nodig oordeelt. De uitnodiging tot de Algemene Ledenvergaderingen geschied per email en publicatie op nxpv.eu De uitnodiging van de ALV moet minimaal veertien dagen voor de ALV gepubliceerd worden. In de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 2. Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte van de uit te brengen stemmen, tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
 3. Kandidaatstellingen voor het bestuur moeten binnen acht dagen na uitnodiging van de ALV bij de secretaris worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke verklaring der kandidaten, dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
 4. Over personen wordt bij toejuiching of schriftelijk gestemd. Over zaken wordt bij toejuiching of mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de meerderheid van de vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht. Stemming over personen of zaken kan niet plaatsvinden bij toejuiching, wanneer een meerderheid zich hiertegen verklaart.
 5. Schriftelijke stemmingen geschieden met gesloten stembriefjes. Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie voor stemopneming, gevormd door drie door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen personen, waarvan hijzelf geen deel mag uitmaken. Elk lid ontvangt één stembriefje waarop hij zijn stem moet uitbrengen.
 6. Mondelinge stemming vindt plaats via handopsteken, tenzij de voorzitter of tenminste tien leden hoofdelijke stemming gewenst oordelen. Bij hoofdelijke stemming verzoekt de voorzitter, of wie hij daartoe aanwijst, de leden één voor één te stemmen.
 7. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens: A: Benoeming tot voorzitter B: Een besluit tot wijziging van de statuten en van het Huishoudelijk regelement; C: Een besluit tot ontbinding van de vereniging. D: Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het ontbreken van, of het hebben van, te weinig stemmen besluit het bestuur zelf nadat een 2e ALV is aangekondigd en deze ook niet voorziet in het aantal leden.
 8. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een lid stemming verlangt.
 9. Zijn er twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is hij, die de meeste geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert deze ook geen meerderheid op, dan beslist het lot.
 10. Zijn er meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zouden meer personen aldus in aanmerking komen voor een plaats in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.
 11. Zijn er geen kandidaten gesteld, of worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaren de gestelde kandidaten een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan is de ALV vrij in haar keuze.
 12. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 13. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder 8 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Stemrecht en besluitvorming

 1. Besluiten van het bestuur, commissies en secties, behoudens bij afzonderlijk reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 2. Het bestuur neemt zijn besluiten in vergaderingen.
 3. Indien de mogelijkheid tot bovengenoemd algemeen overleg niet bestaat, kan in bedoelde gevallen de meerderheid van het bestuur met éénparigheid van stemmen geldige besluiten nemen en namens het bestuur handelend optreden.
 4. Aan de overige bestuursleden moeten de besluiten onmiddellijk ter kennis gebracht worden. Van één en ander wordt in bovengenoemd protocol melding gemaakt.

13. Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een ALV zijn verslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd bestuur.
 3. Tenzij de ALV op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de ALV een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze leden worden gekozen voor de duur van het verenigingsjaar.
 4. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. Goedkeuring door de ALV van het verslag en de rekening en verantwoording, strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoording blijken.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als hierboven bedoeld minimaal vijf jaar op een deugdelijke plaats te bewaren. Hetzij op papier of digitaal.

14. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:

 1. Jaarlijks door de ALV vast te stellen contributies, bijdragen en of afdrachten, welke de genoemden in artikel 3, gehouden zijn jaarlijks te betalen;
 2. Ontvangsten uit te organiseren activiteiten;
 3. Donaties;
 4. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie, bijdrage of afdracht betalen;
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft niettemin de contributie, bijdrage of afdracht voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd;
 6. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 

15. Statutenwijziging

 1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 3. Tot het doen opstellen van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 4. Artikel 19 van de statuten is mede van toepassing.

16. Tuchtrechtspraak

Het bestuur is bevoegd een lid namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen indien:

 1. Het lid niet meer voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3.
 2. Het lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging.
 3. Het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
 4. Het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. Het lid de vereniging in opspraak brengt.
 6. Van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging schriftelijk mede, onder opgave van redenen.
 8. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling, tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de ALV.
 9. De ALV is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.
 10. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het besluit vermeld.

17. Ontbinding en vereffening

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV.
 2. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende ALV de vereffenaars worden aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk worden geliquideerd en de passiva worden voldaan.
 4. Het na de ontbinding overblijvende saldo of overblijvende baten, worden bestemd op de wijze te bepalen door het op dat moment aanwezige bestuur.
 5. Verantwoording uitgaven vereniging
 6. Bij uitgaven hoger dan €10.000.- moeten tenminste drie bestuursleden tekenen waaronder de penningmeester en/of de voorzitter en secretaris.
 7. Reiskosten die worden gemaakt voor vergaderingen, activiteiten op PR doeleinden, kunnen bij de penningmeester gedeclareerd worden. Hoogte van de vergoeding is gelijk aan de vergoeding zittend ziekenvervoer (inflatiecorrectie).

19. Huishoudelijk Reglement Seizoenkaarten sportactiviteiten

De Personeelsvereniging NXP, vanaf nu te noemen PV NXP Nederland beheert jaarlijks een aantal seizoenkaarten van Sportclubs. Leden van de PV kunnen bij wed­strijden gratis gebruik maken van deze kaarten via digitale inschrijving.  De procedure die daarop van toepassing is staat vermeld in het Huishoudelijk Reglement Seizoenkaarten sportactiviteiten

 

Artikel 1

Het bestuur stuurt naar alle leden waarvan het email adres bekend is, een email waarin melding wordt gemaakt voor welke wedstrijd kaarten beschikbaar zijn. Indien men in aanmerking wil komen van een stadionplaats voor een wedstrijd dient men deze email te beantwoorden met de mededeling dat men graag gebruik wil maken van deze gelegenheid.

Tevens dient men aan te geven of men 1 of 2 kaartjes wenst. Men dient binnen 48 uur na het krijgen van de mail te reageren.

Zodra de trekking is geweest, krijgen de winnaars per email bericht dat men de kaarten tijdens de aangegeven kantoortijden kan ophalen bij de receptie aan de hoofdpoort.

Ook zal de uitslag via de website van de PV  bekend gemaakt worden.

Winnaars dienen akkoord te gaan dat hun naam zal worden gepubliceerd op de website.

 

Artikel 2

Alleen leden van de PV, zoals omschreven in de verenigingsstatuten zijn gerechtigd in te schrijven op een seizoenkaart. Inschrijvers worden gecontroleerd aan de hand van het meest recente overzicht van de NXPV- ledenlijst.

 

Artikel 3

Leden kunnen de kaarten afhalen op een door het verant­woordelijke bestuurslid te bepalen tijdstip en locatie.

 

Artikel 4

Als voor een wedstrijd meer dan 18 personen zich hebben opgegeven, zullen diegenen die de vorige wedstrijd hebben gewonnen, uitgesloten worden van deelname.

 

Artikel 5

Deelnemers bij wie misbruik is geconstateerd worden voor de rest van het seizoen van verdere deelname uitgesloten. Onder misbruik wordt verstaan:

 1. Het te gelde maken van de seizoenkaart door de kaart voor een of meerdere wedstrijden door te verkopen aan derden.
 2. Het oneigenlijk gebruik van de seizoenkaart door de kaart af te geven aan medewerkers die geen lid zijn van de PV.
 3. Het meeloten met meerdere personen voor een kaart.
 4. Bij melding vanuit de sportclub dat betrokkene zich heeft misdragen.

Artikel 6

Het bestuur van de PV behoudt zich het recht voor om in situaties die niet expliciet in dit reglement genoemd zijn naar eigen goeddunken te handelen. Voor situaties waarin dit regle­ment niet voorziet beslist het bestuur van de PV.

 

Artikel 7

Voorstellen tot wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden inge­diend bij de secretaris van de PV en zullen worden behandeld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het wijzi­gingsvoor­stel wordt aangenomen indien een tweederde meerder­heid van de aanwe­zigen vóór stemt.

 

20. Teksten op Internet

Het PV-bestuur dient een neutraal standpunt in te nemen en mag geen voorkeur uitspreken voor deelnemende bedrijven noch door een expliciete formulering, noch door suggestief taalgebruik.   

 

21. Subsidieregeling Secties PV

Op vrijdag 15 maart 1996 is het bestuur van de Person­eels­vereniging NXP Nijmegen, vanaf nu te noemen PV NXP Nederland, akkoord gegaan met onderstaande Subsidieregeling Secties PV waarin de subsidies aan de Secties zijn gere­geld. De Subsidieregeling Secties PV is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 1997.

 

Artikel 1

Het bestuur van de PV beschouwt een Sectie als een vol­waardige NXP-ontspanningsvereniging, -club of -organisatie indien als zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Een Sectie bestaat uit tenminste twaalf betalende leden en heeft nauwe banden met NXP Semiconductors. Om die reden dient zij ernaar te streven minimaal 50% van haar leden te werven uit actieve of inactieve NXP en oud Philips-medewerkers.
 2. Een Sectie moet beschikken over een ledenbestand dat op elk gewenst moment opvraagbaar is door het Dagelijks Bestuur van de PV. Bovendien dient de Sectie hierin aan te ge­ven of het een NXP of ex-Philips-medewerker betreft of iemand van buiten NXP. Het is bovendien zeer gewenst dat de naam NXP op eni­gerlei wijze tot uitdruk­king komt in de naam van de sectie.
 3. Een Sectie moet beschikken over een bestuur dat tenminste uit een voorzitter en een secretaris/pen­ningmeester be­staat.
 4. Een Sectie moet beschikken over Statuten of Huishoude­lijk Regle­ment waarin de regels van de vereniging zijn vastge­legd. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk.

Artikel 2     Subsidie aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de Sectie, naast de genoemde voorwaarden in artikel 1, jaar­lijks vóór 1 april een schriftelijke aanvraag indienen bij de secretaris van de PV. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

De aanvraag dient met de volgende gegevens verge­zeld te gaan:

 1. Een actueel ledenbestand zoals bedoeld in artikel 1.
 2. Opgave van de namen van de leden van het Dagelijks Bestuur voor zover deze ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn gewijzigd.
 3. Een afschrift van een begroting of financieel overzicht waarin het subsidiebedrag van het voorafgaande jaar is verantwoord. Indien zulks bij het secretariaat niet is ontvangen komt de Sectie niet in aanmerking voor toekenning van subsidie.
 4. Het giro- of banknummer van de vereniging.
 5. Elke nieuwe aanvraag wordt getoetst aan artikel 1.

Artikel 3

Voor speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld een jubi­leum, kan eveneens een aanvraag worden inge­diend voor subsidie als tege­moetkoming in de kosten. De aanvraag dient te worden gedaan in het jaar dat de bijzondere gebeurte­nis plaatsvindt. Het bestuur van de PV behoudt zich het recht voor om voor dit soort gelegenheden subsidie in natura te verstrek­ken bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van prijzen. Toe­kenning van de subsi­die in geld of natura en de hoogte ervan wordt door het bestuur van de PV bepaald.

 

Artikel 4

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal actieve of inactieve NXP-medewer­­kers dat lid is van de sectie en daarenboven lid is van de PV. Een kleine vereniging met relatief veel PV-leden kan op die manier meer subsidie verkrijgen dan een grotere vereni­ging met minder PV-leden. Voor elk lid dat voldoet aan deze voorwaar­den krijgt de sectie een bedrag uitgekeerd dat jaarlijks door het bestuur van  de PV zal worden vastgesteld. De hoogte van dat bedrag is mede afhan­kelijk is van het door NXP Semiconductors Nederland te verstrekken subsidiebedrag aan de PV en eventuele andere inkomstenbronnen. Over de hoogte van het toegekende subsidie­bedrag is achteraf geen reclame mogelijk.

 

Artikel 5

De Besturen van Secties dienen onderscheid te maken tussen een subsidie van de PV en een bijdrage uit de sponsorpot die door het bedrijf wordt beheerd. In bepaalde gevallen verstrekt het bedrijf een geldelijke bijdrage onder de vlag van sponsoring of Public Relations indien hij meent dat dat de naam van het bedrijf als gevolg van de acti­vitei­ten van de Sectie ten goede komt. Dergelijke aanvra­gen moeten worden ingediend bij de PR-functionaris en hebben geen relatie met de subsidie van de PV.

 

Artikel 6

Medewerkers die deel uitmaken van meer dan één NXP-sectie tellen voor beide secties mee in de bepaling van de hoogte van het toe te wijzen subsidiebedrag.

 

Artikel 7

Het bestuur van de PV behoudt zich het recht voor om in situaties niet expliciet in dit reglement genoemd naar eigen goeddunken te handelen. Voor situaties waarin dit regle­ment niet voorziet beslist het bestuur van de PV.

 

Artikel 8

Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden inge­diend bij de secretaris van de PV en zullen worden behandeld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het wijzi­gingsvoor­stel wordt aangenomen indien een tweederde meerder­heid van de aanwe­zigen dat per stemming verkiest.

22. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin de statuten, de wet, de reglementen van de vereniging en het onderhavige Huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de PV.